Συχνές Ερωτήσεις

Νομοθεσία

Βασικοί Νόμοι
Ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (download link)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα− ταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιμα τισμού.» (download link)

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. (ΚΕΝΑΚ)

Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1η προς Συμβολαιογράφους

Τροποιήσεις άρθρων
N 4280 1η παραταση εν.επ. (αρθρο 54)

Κοινοτικές οδηγίες
ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Από τις 09/01/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου, ανεξαρτήτου εμβαδού. Δεν απαιτείται Π.Ε.Α για αποθήκες, συνεργεία, εργαστήρια, βιοτεχνίες, γκαράζ, ανεξαρτήτου εμβαδού.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι μια πιστοποίηση της ενεργειακής ταυτότητας του ακινήτου. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Ενεργειακούς Επιθεωρητές που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο της Ειδικής Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).

Η έκδοση του πιστοποιητικού έχει σαν στόχο να αποτυπώσει το πόσο “ενεργοβόρο” είναι ένα κτήριο, υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (έτος κατασκευής, ύπαρξη μόνωσης, απόδοση θέρμανσης, προσανατολισμό κλπ) και παράλληλα να προτείνει μια σειρά από λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, δηλαδή ουσιαστικά τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ακινήτου.

Πότε χρειάζεται Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου σας.
Για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας το συνολικό κόστος υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου, ή όταν η ανακαίνιση αφορά σε ποσοστό άνω του 25% του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή έχουν χαθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή άλλα απαραίτητα στοιχεία τότε ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μπορεί να προβεί ο ίδιος στην αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και αναζήτηση των ελλείπων στοιχείων κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη και λαμβάνοντας την καθορισμένη από την νομοθεσία σχετική αμοιβή.

Απαραίτητα Έγγραφα

  1. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
  2. Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων κτιρίου (κατόψεις, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, τομές, μελέτη θερμομόνωσης κλπ).
  3. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας.
  4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), Κωδικός Ιδιοκτησίας, Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης Κτηματολογίου..
  5. Πρόσφατο πιστοποιητικό συντήρησης καυστήρα.