ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ημερίδα στις Βρυξέλλες

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η τελική παρουσίαση του προγράμματος ZEBRA 2020.

Το πρόγραμμα ZEBRA2020 έχει στόχο τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) που θα βασίζεται σε έρευνες αγοράς και ειδικές βάσεις δεδομένων και συνεπώς θα παράγει δεδομένα και κατευθυντήριες για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των πολιτικών εφαρμογής στα ΚΣΜΚΕ.

Οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Ενδιαφέρον μεγάλο είχαν η παρουσίαση των συστάσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής (2016/1318 της 29ης Ιουλίου 2016) σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1318&from=EN

Μεταξύ άλλων οι συστάσεις δίνουν οδηγίες για τη συνιστώμενη κατανάλωσης πρωτογενής ενέργειας στη μεσογειακή ζώνη που αφορά την Ελλάδα και είναι:

— Γραφεία: 20-30 kWh/(m2.έτος) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 60 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη της τυπικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ύψους 80-90 kWh/(m2.έτος),

— Νέες μονοκατοικίες: 0-15 kWh/(m2.έτος) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 50 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη της τυπικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ύψους 50-65 kWh/(m2.έτος)·

 

Το συνέδριο παρακολούθησε κλιμάκιο του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν συνάντηση της αντιπροσωπίας με τον υπεύθυνο πολιτικής της γενικής γραμματείας ενέργειας κο Vasco Ferreira και με τον διευθυντή έρευνας τους ευρωπαϊκού ινστιτούτο ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων BPIE κο Maarten De Groote για θέματα του συλλόγου.

Η δυνατότητα συμμετοχής στο συνέδριο ήταν μια ευγενική χορηγία της εταιρείας Schneider.

489