Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή δημοσίευσε σημαντικά κομμάτια της Ευρωπαϊκής ενεργειακής νομοθεσίας στο πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τουςΕυρωπαίους». Tο πακέτο καλύπτει θέματα ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ, θέματα της αγοράς ηλεκτρισμού, των καταναλωτών και των κανόνων διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το ευρωπαϊκό ινστιτούτο ενεργειακής απόδοσης (BPIE) έγινε μια ανάλυση των στοιχείων του πακέτου της Ευρωπαϊκής επιτροπής που σχετίζονται με την επίτευξη αυτού του οράματος και επισημαίνονται τα νομοθετικά κενά που θα πρέπει να καλυφθούν στην ερχόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση, στις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Η εργασία στηρίζεται και αντλεί στοιχεία από την εργασία του ΒΡΙΕ «9 Ways To Make The Energy Performance Of Buildings Directive More Effective» και μπορεί κανείς να τη διαβάσει στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το Ευρωπαϊκό ινστιτούτο ενεργειακής απόδοσης (BPIE) είναι μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που επικεντρώνεται σε ανεξάρτητες αναλύσεις και τη διάδοση γνώσεων, υποστηρίζοντας την διαμόρφωση πολιτικής στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια που βασίζεται σε αποδείξεις ερευνών.

σύνδεσμος: http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/02/Clean-Energy-Briefing_EL_Final.pdf

603